Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Kåring

/Opdateret 30/3 2021

Hvilke regler gælder for kåring af islandske heste?

Det er FEIFs internationale regelsæt, der er rammen omkring kåringer af islandske heste. Det er dette regelsæt, der gælder, og det er meget vigtigt, at du følger linket herunder og læser regelsættet, hvis du påtænker at kåre din hest:

FEIF Breeding Rules and Regulations 2022

Det er vigtigt, at du læser hele dokumentet. I den første del, kaldet “Generel”, kan du læse om reglerne for bl.a. skoning og for doping. Selve bedømmelseskriterierne ved kåringer af islandske heste finder du fra s. 83.

Hvad forudsætter et godt avlsarbejde?

Avlsarbejdet forudsætter, at hestene kan sammenlignes indbyrdes. Det kræver, at den enkelte hests kvalitet kan “måles og vejes” på en ensartet måde. For islandske heste indeholder en sådan kvalitetsvurdering en bedømmelse af såvel bygning som rideegenskaber.  Set udfra en helhed er en “god” kvalitetsvurdering det samme som at få en bedømmelse af hestens sande kvalitet. Jo flere heste der bedømmes på samme måde, jo større er muligheden for at få et overblik over hele avlsmaterialet – herved forbedres muligheden samtidig for at bedømme kvaliteten af den enkelte hest i forhold til de andre.

Målet er at så mange som muligt fremstiller sine heste til kåring
Et af Dansk Islandshesteforenings hovedmål er at give avlerne den bedste mulighed for at foretage avlsvurdering. Derfor er det målet, at så mange som muligt fremstiller deres heste under så gode forhold som muligt. Målet for ejeren er mere individuelt, fordi det i stor grad afhænger af, hvad ejeren vil bruge kåringen til. Det kan være for at:

  • få sin avlshest bedømt med uvildige øjne
  • kunne finde den rigtige hingst til hoppen, kunne (avls)konkurrere med andre
  • få underholdning, fordi det er spændende at arbejde på at fremstille sin hest bedst muligt
  • og sidst men ikke mindst for at kunne anvende resultatet til at selektere i sit eget avlsmateriale.

I arbejdet med kåringsfremstillingen drejer det sig derfor om – inden for kåringssystemets rammer – at få præsenteret hver enkelt hests evner så godt som muligt. Herunder kan du læse en række generelle oplysninger, som er nyttige at vide inden forberedelsen til en kåring.

Hvilke heste kan bedømmes?

Hesten kan kun bedømmes, hvis dens papir er i orden. Dvs. faderen og moderen er renracede islandske heste. Som 3- & 4-årige kan hingstene bygningsbedømmes. Fra 4 år og ældre kan hingste, hopper og vallakker fremstilles til fuldkåring (både ride- og bygningsbedømmelse). Det er godt at få så mange heste fuldkåret som muligt, men kun hvis de kan bedømmes under optimale forhold for hesten.  Hvorvidt hesten kan ridebedømmes ved en kåring afhænger af, om man vurderer, at hesten kan nå at komme i så god rideform, at den kan præstere sit optimale i forhold til sin alder. Hesten skal også mentalt være klar til at komme i træning. For utilredne ungheste må man påregne mindst ½ års arbejde før en fuldkåring, startende med tilridningen. Man skal også sikre sig, at hesten ikke fremstilles, hvor den fremstår med f.eks. skader eller følger af sygdom, som kan hæmme fremvisningen.

Bygningsbedømmelsen

Ved bygningsbedømmelse stilles der krav til hestens tilstand ved fremvisningen:   Den bør give et positivt helhedsindtryk, hvilket blandt andet medfører, at hesten skal være ren og velsoigneret ved fremstillingen. Dommerne trækker naturligvis ikke fra, hvis hesten er tottet, luset eller har uplejet man, men udstråler hesten et harmonisk og velplejet udtryk, giver det omvendt altid et mere positivt indtryk.

Fremstillingsformen betyder også noget for helhedsindtrykket
Hesten skal hverken være for fed eller for tynd for at den tager sig bedst ud: ca. 155-165 cm. brystomfang. Hopper der skal fole eller lige har folet, har ofte stiv lænd, ser trætte eller uformelige ud. Det samme gælder heste, der har været syge.   En tung man kan gøre hesten stiv i den side, hvor manen falder og kan få manen til at “kamme over”. En stor pandelok kan få hesten til at slå med hovedet, når den rides. Den ensidige man kan deles og pandelokken klippes, hvis man mener det forbedrer hestens helhedsindtryk. Klipning kræver en del øvelse, for at det ikke kommer til at se uheldigt ud. Så man skal nok ikke klippe hesten lige inden kåringen, hvis man ikke har lidt erfaring med det.  Kåringer, der ligger tidligt på året i april, har den ulempe, at hestene skal fremstilles i den værste fældningstid. Dette problem kan imødegåes ved at hesten tages på stald nogle måneder inden kåringen og/eller at hesten går med dækken. Det fremmer en tidligere fældning af vinterpelsen.

Benenes og hovenes tilstand er værd at tænke nærmere over
Ved at pleje hovene kan hovformen forbedres. Men hvis hovene smøres ind i hovfedt eller tjære, er det svært at få et indtryk af hornvæggens kvalitet og dommerne ønsker ikke at bedømme heste hvor hovene er smurt ind i hovfedt eller tjære. Man kan naturligvis også forbedre benstillingen på hesten ved at beskære hovene. Skævheder set fra siden af benet kan rettes hen af vejen, mens skævheder set forfra på benet kan kun rettes i hestens første leveår. – Beskæres hesten senere end 14 dage inden kåringen, risikeres, at hesten hæver i benene pga. den ændrede benstilling. – Opstaldes hesten umiddelbart inden fremstillingen, kan benene ligeledes hæve pga. et uvant hårdt underlag. Er skaden sket kan hævelserne mindskes ved kolde afvaskninger og ved at motionere hesten umiddelbart inden fremstillingen.

Hestens træningstilstand
Hesten skal trænes til at kunne stå stille under en bygningsbedømmelse, også i uvante omgivelser. Der skal øves opstilling, dvs. hesten skal stå velrejst og opmærksomt. Den skal stå “på alle 4 ben” . Den side, hvor der er mindst man skal vende til den side dommerne står, for at de kan vurdere hestens hals bedst muligt.

  • Det skal være muligt at løfte ben på hesten.
  • Den skal være vant til at blive berørt alle steder. Pga. de mange målinger med stang og båndmål som foretages.
  • Den skal kunne mønstres, dvs. gå/ -løbe ubesværet og frit ved hånd, så dommerne kan se om bevægelserne er regelmæssige og lige.

Den bør, selv om at der kun er tale om en bygningsbedømmelse, være i god kondition, fordi muskelopbygningen, hvis den er veltrænet, ofte ændrer sig til fordel for hestens udseende.

Rideegenskaberne

Her kan du læse tre artikler fra TÖLT 2, 2020 om de ændringer i bedømmelseskriterierne, der blev vedtaget på FEIF-konferencen i 2020.

 

Der stilles store krav til hestens kondi­tion ved en ridefremstilling. Over­drevne langture løser ikke konditions­problemet, fordi de fremmer de lange og flade bevægelser, hvilket er imod ønsket om fremvisning af store bevæ­gelser. Her kan intervaltræning være et godt hjælpemiddel. Hesten skal være trænet på den mest optimale måde i forhold til ridefrem­stillingen.  Til eksempel er det værd under trænin­gen at tænke over den vægtning, de en­kelte delkarakterer har:

 

 Tölt  Trav  Skridt  Pas  Galop/Langsom galop  Vilje &  Sind  Form
 16  9  6  10  3/4  7  10

 

Ligesom ved ridekonkurrencerne er det ikke ligegyldigt, i hvilken rækkefølge, man viser gangarterne. Det er forskel­ligt fra hest til hest, hvad der er bedst.

Derfor er det godt på forhånd under træningen at prøve sig frem til, hvad der giver det bedste resultat. Ikke mindst for unge heste er det ofte en fordel, at de har vænnet sig til ste­det, hvor fremstillingen skal foregå.  Der er tale om et hårdt træningsforløb. For at hestens arbejdsglæde kan be­vares og fysikken kan holde hele forlø­bet igennem, skal træning og kåring planlægges nøje, så den ikke kommer under for hårdt pres. Når hesten er i hård træning, er det vig­tigt, at sørge for, at hesten får mere kraftfoder, så den ikke mister gnist og huld undervejs i forløbet.

Der er ved kåringen ofte tale om en præsentation af mange måneders træ­ningsarbejde, som er startet med tilrid­ningen, efterfulgt af konditionstræning og endelig gangartstræning. Samtidig er resultatet af en kåring no­get som vil følge hesten resten af dens dage. Det vil have indflydelse på he­stens salgspris, avlsværdi og ikke mind­st ejerens prestige som avler. Derfor står der mere på spil for ejeren end ved de almindelige sportskonkur­rencer. Det kan give en nervøs og usik­ker fremstilling.

Alene af den grund kan det være en fordel at få hjælp af en trænet fremstiller – men husk hun/han må have tid til at lære hesten at kende, specielt hvis hesten er vanskelig at ri­de. Det er vigtigt at lægge en realistisk plan i god tid. Det er altid bedre at være i lidt for god tid og holde små pauser i træningen, fremfor at risikere at overtræne hesten. Der skal også være plads til de uventede forhindrin­ger som småskader mv. Det er svært at give en tidsmæssig ram­me, fordi det i høj grad afhænger af træningsforløbet, hestens evner, alder, fysiske tilstand og ryt­terens evner.

Forberedelse til en kåring

Selv om der som ovenfor nævnt er stor forskel på, hvordan hestene udvikler sig, vil de fleste kunne indpasses i det nedenstående oplæg til et træningsprogram:

Året før: Hopper tages ud af avlen. Der tages eventuelt kontakt til en person med erfaring med kåringssyste­met for at få råd og vejledning. Eventuelt aftales fremvisning med er­faren rytter.

Træningsforløbet planlægges.

Senest 6 måneder før påbegyndes: Mønstringstræning.

Tilridning. 2-4 måneder før: Overvejende konditionstræning, Gangartstræningen øges gradvist i takt med hestens udvikling.

1-2 måneder før: Tilmelding til kåring, se oplysninger om tid på islandshest.dk. Overvejende gangartstræning. Vaccinationsforhold kontrolleres. Pels, man og hale checkes og forberedes

½-1 måned før: Kåringsstedet besigtiges, afpudsning af hove og sko, afpudsning af gangarter, afpudsning af mønstring og opstilling.

0-½ måned før: Gangarter og mønstring finpudses. Hesten gives mulighed for at blive dus med den bane, hvor kåringen skal foregå inden selve kåringen, evt. ved komme en dag eller to forinden. Der lægges en slagplan for selve kårings- og ridefremstillingen, når der foreligger et program for kåringen.

Resultatet:Der er naturligvis en vis usikkerhed på bedømmelserne, det ses tydeligst ved de heste, der kåres flere gange. Det kan ofte konstateres at resultaterne ligger betydeligt tættere, når flere dommer­hold dømmer hesten samme dag, set i forhold til når hesten bedømmes nogle måneder senere. Forskellen i hestens dags­form kan skyldes klimatiske for­hold, brunst, årstid, træning mv, og er derfor som oftest forklaringen. Der høres desværre tit kritik, når der gives lave kåringsresultater. Kritikerne glemmer dog ofte, at det også er i dom­mernes interesse få så “god” en kåring som muligt. Hvis dom­merne får udle­veret fede, tottede, utilstrækkeligt træ­nede og/eller dårligt redne heste, så er det umuligt at se, hvilke kvaliteter og egenskaber hesten indeholder.

Dommernes bedømmelse bygger på det, de rent faktisk ser. Det er vigtigt, at hesten vises så tæt på dens optimale som muligt. Andet er ingen parter tjent med:

– hverken ejeren, der bliver skuffet og frustreret, – dommerne, som kan se at hesten ikke er i en optimal tilstand, eller andre der bruger resultaterne i deres avlsvurdering af individ eller afkom.

Selvom det er vanskeligt at trylle med et dårligt hestemateriale, så er sandsyn­ligheden for at hesten får en tilfredsstil­lende kåring langt større, hvis den er velforberedt. For at undgå skuffelser, er det derfor vigtigt at få så gode for­hold som muligt. For at fremstilleren kan få et tilfredsstil­lende resultat, er det nødvendigt, at ejeren gør sig klart;

– allerførst, hvad han/hun forventer at få ud af at få sin hest bedømt, – hvordan reglerne er, – hvad hesten har behov for, for at kunne blive bedømt optimalt, – hvor meget han/hun har behov for og vil investere i kåringen med hensyn til eventuel udefra kom­mende hjælp.

Husk at hestens ejer skal være medlem af Dansk Islandshesteforening.