Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Om Klage og Ordensudvalget

Forhistorie
I årenes løb har der været behandlet en del klagesager i DI’s administration og politiske system, men uden at have en egentlig retningslinje for klagebehandlingen. De skiftende komiteer og bestyrelser har behandlet klagerne forskelligt – selvom kravene har været de samme, nemlig med “lige ret for alle” og objektivt i forhold til foreningens love og regler. Der har været et stort behov for at få nogle klare og utvetydige retningslinjer om klageadgang – og behandling for både klager og indklagedes side.

Stiftelse af Klage og Ordensudvalget
I forbindelse med en større ændring af foreningens vedtægt ved generalforsamlingen 21. november 2015 blev der for første gang nedsat et Klage- og Ordensudvalg, og der er således nu nedsat et selvstændigt og uafhængigt udvalg til at behandle klagesagerne.

Kontakt til udvalget kan ske på denne mail: klageudvalg@islandshest.dk

Lovgrundlaget for udvalgets arbejde er DI’s vedtægter §15 (se nedenfor)

Sager som kan behandles
Udvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DI’s love, regler, reglementer mv. Det betyder fx at almindeligt brok ikke behandles, og det gør fx heller ikke klager over karaktergivning ved en bedømmelse i avl eller sport.

 

Lovgrundlaget for Klage og Ordensudvalget – foreningens vedtægt §15:

§15 KLAGE og ORDENSUDVALGET

Stk. 1
Til at behandle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Islandshesteforenings love, regler, reglementer m.v. nedsættes et klage- og ordensudvalg (”Klage og Ordensudvalget”).

Stk. 2
Klage og Ordensudvalget består af 3 – 5 medlemmer, hvortil kommer en suppleant.  Disse vælges på den ordinære generalforsamling, medlemmerne for 3 år ad gangen og suppleanten for et år ad gangen.  Genvalg kan finde sted.  I en sag, der vedrører avlsmæssige forhold, kan formanden for Klage og Ordensudvalget bestemme, at der skal udpeges et eller to ad hoc medlemmer af Klage og Ordensudvalget til at deltage i behandlingen af den aktuelle sag.  Et ad hoc medlem udpeges af bestyrelsen efter samråd med formanden for Klage og Ordensudvalget.

Stk. 3
Mindst et medlem af Klage og Ordensudvalget bør have juridisk uddannelse.  Et medlem eller en suppleant i Klage og Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer i Dansk Islandshesteforening.  Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 4
Klage og Ordensudvalget skal udføre sine opgaver i henhold til et reglement, der vedtages af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. I reglementet kan henlægges andre sager til behandling i Klage og Ordensudvalget end de i stk. 1 ovenfor nævnte.

Stk. 5
For at Klage og Ordensudvalget kan træffe afgørelse i en sag kræves, at mindst 3 af Klage og Ordensudvalgets medlemmer har deltaget i sagens behandling, heraf så vidt muligt et medlem med juridisk uddannelse og, i en sag, der vedrører avlsmæssige forhold, det eller de udpegede ad hoc medlemmer.  Afgørelse træffes med simpelt flertal blandt de i sagen deltagende medlemmer.

LINKS:

Reglement for Klage og Ordensudvalget i Dansk Islandshesteforening

Forretningsorden for Klage og Ordensudvalget

Klageskema

Klagevejledning