Frilco Philippines Corporation

Korrektion: Klagesag endelig afgjort

Foreningshåndbog

Klagesagen sportsdommer mod Dansk Islandshesteforening er nu afgjort af Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans.

Pågældende sportsdommer havde den 17. september 2016 indbragt sagen for DIF-idrættens Højeste Appelinstans med udgangspunkt i DI’s Klage og Ordensudvalgs afgørelser i KOU sag nr. 3/2016 dateret 22. august 2016 (se hjemmesiden her.)  Sagen er nu afgjort som følger:

Klagepunkt 1:

Sportsdommer: Det i forbindelse med sagens indbringelse for Klage og Ordensudvalget indbetalte klagegebyr på kr. 750 skal tilbagebetales.

Appelrettens afgørelse (konklusion): Klage og Ordensudvalgets kendelse af 22. august 2016 ændres herefter således, at det af sportsdommeren indbetalte klagegebyr på kr. 750 skal tilbagebetales.

Klagepunkt 2:

Sportsdommer: Sportskomiteen tilpligtes offentligt at give sportsdommeren en undskyldning for Komiteens uberettigede afgørelse om at sanktionere sportsdommeren med en måneds karantæne fra at være dommer samt for den efterfølgende misvisende eksterne kommunikation på forbundshjemmesiden og Facebook om indholdet og resultatet af Klage og Ordensudvalgets kendelse. Undskyldningen skal ligeledes meddeles på forbundshjemmesiden og Facebook.

Appelrettens afgørelse (konklusion): Sportsdommerens påstand om, at Sportskomiteen skal tilpligtes at give hende en offentlig undskyldning afvises.

————————

I det danske idrætspolitiske system er der ikke mulighed for yderligere anker/klager i forhold til den konkrete sag.

Dansk Islandshesteforenings Klage og Ordensudvalg vil snarest beslutte om Appelinstansens kendelse i sin helhed på 7 sider skal gøres tilgængelig på hjemmesiden. I så fald vil den komme til at ligge under Klage og Ordensudvalgets afgørelser i tilknytning til KOU sag nr. 3/2016.

DI’s Sportskomite, Klage og Ordensudvalget og Bestyrelse har taget Appelrettens kendelse til efterretning og har ikke yderligere bemærkninger.

———————————

Korrektionen vedrører følgende oprindelige afsnit i første historie, som viser sig IKKE at være korrekt.

Idet pågældende sportsdommer ligeledes har klaget til FEIF, og FEIF har meddelt, at de afventer den endelige afgørelse i Danmark, så afventes nu FEIFs endelige stillingtagen til sagen. FEIF har fået alle sagens akter. 

Der ligger IKKE en officiel indgivet skriftlig klage hos FEIF.