Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Klubmappen

Opstart af en ny lokalklub

Ved opstart af en ny lokalklub skal man bl.a. tænke over:

 • Er der behov for en ny klub?
 • Ved oprettelser af klubber og navneskifte på klubber, kan der kun godkendes anvendelse af godkendte islandske hestenavne. Til Dansk Islandshesteforenings sekretariat skal I indsende følgende:
 • Vedtægter for lokalklubben (se forslag)
 • Kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling
 • Navn- og adresseliste over bestyrelsen
 • Medlemsliste over samtlige medlemmer i klubben (SPORTI) Ansøgningen bliver herefter videresendt til Klubkomiteen, der behandler den på førstkommende møde.

Lokalklubben skal overholde de regler, der er udstukket af Danmarks Idrætsforbund, fordi Dansk Islandshesteforening igennem Dansk Rideforbund er medlem.

Link til notat fra Dansk Rideforbund om, hvilke regler, der skal overholdes (PDF)

Link til reglement for klubber og klubmødet (PDF)

Lokalklubbens vedtægter

Som minimum skal følgende med i vedtægterne (se forslag):

Hvad er lokalklubbens navn, og hvor er den hjemhørende?

Tegningsret: Foreningen tegnes ved formandens eller – i dennes fravær – af næstformandens underskrift. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån/gældsætning af foreningen af generalforsamlingen.

Denne vedtægt er lovpligtig ifølge den nye folkeoplysningslov af 1. januar 2001.

Hvad er lokalklubbens formål? Her er det vigtigt, at I bl.a. arbejder for at fremme noget med den islandske hest!

Bestyrelsen: Hvor mange og hvem? Hvor ofte er de på valg? Kan bestyrelsen / generalforsamlingen ekskludere et medlem?

Generalforsamlingen: Hvor ofte og hvornår skal den finde sted?. Varsling, Dagsordenens indhold, Ekstraordinær generalforsamling

Kontingent

Regnskab

Vedtægtsændringer

Lokalklubbens opløsning

Forslag til vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted:

Klubbens navn er ……… , der forkortes……….. Klubben er stiftet den………… og er hjemhørende i …………. kommune (kommunenavn eller formandens adresse).

. ………….. er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- forbund, og er derfor underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål:

Klubbens formål er udbredelse af interessen for og kendskabet til den islandske hest og dens specielle gangarter.

§ 3 Medlemskab:

I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til ”idrætsudøvelsen” , men er valgbare til bestyrelsesarbejdet. Medlemskabet er gældende fra skriftlig / elektronisk anmodning herom modtages af bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt og leve op til klubbens formålsbestemmelse

§4 Indmeldelse: Indmeldelse skal ske elektronisk via hjemmesiden SPORTI.

§ 5: Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftlig / elektronisk til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent: Kontingent betales helårligt (halvårligt) og fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7 Restance: Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden

§ 8 Udelukkelse og eksklusion: Klubben kan beslutte i en periode at udelukke eller helt ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.

§ 9 Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i …. måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/elektronisk med mindst 1 måneds varsel. Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, er stemmeberettigede. Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene. Alle stemmeberettige er valgbare til bestyrelsesarbejdet. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede, men er valgbare til bestyrelsen. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne og evt. eksklusion af et medlem at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

a) Valg af dirigent og referent. b) Bestyrelsens beretning. c) Aflæggelse af det reviderede regnskab. d) Forelæggelse af budgetforslag e) Fastsættelse af kontingent. f) Indkomne forslag g) Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. h) Valg af 2 revisorer. Vælges for 2 år på skift. i) Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om klubbens opløsning et kvalificeret flertal.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Regnskab og revision: Medlemmer bør sikres adgang til at kunne se regnskabet før selve generalforsamlingen. Ligeledes bør det fremgå, at de valgte revisorer skal godkende regnskabet og have fri adgang til regnskabet hele året.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig/elektronisk med 14 dages varsel.

§ 12 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af … medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at ca. halvdelen vælges hvert år. Genvalg er mulig. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

En kommerciel virksomhed kan aldrig optages og der kan ikke være personsammenfald mellem foreningsledelsen og ejerkredsen til en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet som foreningen. Dette betyder, at f. eks ejeren af en facilitet ikke kan sidde i bestyrelsen for en lokalklub med tilhørssted på samme facilitet.

§ 13 Regnskab: Klubbens regnskabs- og kontingentår er 1.januar – 31. december.

§ 14 Revision: Revisoren skal hvert år i ____ måned gennemgå og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Tegning og hæftelse: Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden . I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele. Prokura meddelelse (hvem må skrive under på checks og udbetale penge) – bør altid meddeles to i foreningen.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 16  Vedtægtsændringer: Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettige. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI til godkendelse.

§ 17 Opløsning: Klubben kan opløses, hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for det, ved en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler ……

Lokalklubbens udvalg

Forslag til udvalg:

 • Praktisk udvalg: Baner, rytterstue, inventar, udstyr
 • Socialt udvalg: Rytterfester, hyggeaftener, jubilæumsfester, rideture til fx nytår, måneskin, løvspring osv.
 • Stævne- og træningsudvalg: Kurser, undervisning, trænings- og klubstævner.
 • Junior udvalg: Junior Cup, videoaftener
 • Bladudvalg
 • Organisationsudvalg: Økonomi, kontrakter, PR, tilskud
 • EVT. andre udvalg Udnævn én ansvarshavende person for hvert udvalg, der er ansvarlig overfor bestyrelsen.

Klubbens økonomi

Medlemskontingent varierer fra klub til klub og kan opkræves via SPORTI. Der er mulighed for at få indtægter gennem Folkeoplysningsloven fra kommunen, hvis man er tilmeldt Folkeoplysningsudvalget i sin hjemstedkommune. Disse tilskud er meget forskellige fra kommune til kommune, men der gives normalt tilskud pr. medlem under 25 år. Endvidere gives tilskud til udgifter til klublokale, til kurser for ledere og trænere, til deltagelse i større stævner, samt til vedligeholdelse af baner.

Se endvidere afsnittet om støttemuligheder for Lokalklubber

Hvis klubben har en omsætning på over 50.000,- pr. år på salg af varer og lign. skal klubben moms-registreres hos told og skat.

Kurser for bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlem i en lokalklub under Dansk Islandshesteforening er klubben medlem af Danmarks Idræts- Forbund og dette forbund arrangerer ledelsesmæssige kurser, hvor man kan deltage for et beskedent beløb.

Adressen er: Danmarks Idræts-Forbund Konsulentafdelingen Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

PR og pressekontakt

Det er en god ide, at have et godt forhold til den lokale presse og sørge for at forsyne dem med stof om klubbens aktiviteter.