Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Sådan oprettes en lokalklub

Når I vil i gang, bør I tænke over hvorfor og hvad I vil.

• Hvad er behovet for en ny klub? Hvor langt er der til den næste lokalklub?, og er der medlemmer nok til at oprette en klub?
• Hvad er jeres interesseområde/formål?
• Klubbens navn – husk der kun godkendes klubber med godkendte islandske hestenavne
• Indkaldelse til stiftende generalforsamling med forslag til klubbens vedtægter

Lokalklubber under Dansk Islandshesteforening skal godkendes. Følgende skal indsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat:

• Lokalklubbens vedtægter
• Referat fra den stiftende generalforsamling
• Navne og adresse på bestyrelsen
• Oplysning om eventuel hjemmeside
• Medlemsliste. Der skal som minimum være 20 navne på medlemslisten, for at kunne oprette en lokalklub.

Ansøgningen videresendes til klubkomiteen, der behandler den på næste møde.

Lokalklubben skal overholde de regler fra Danmarks Idrætsforbund, som Dansk Islandshesteforening er medlem af via Dansk Rideforbund. Link til vejledning er HER

 

Dette skal som minimum med i klubbens vedtægter

Hvad er lokalklubbens navn, og hvor er den hjemmehørende?

Tegningsret (hvem kan lave aftaler på foreningens vegne)? Foreningen tegnes ved formandens eller – i dennes fravær – af næstformandens underskrift. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån/gældsætning af foreningen af generalforsamlingen.

Denne vedtægt er lovpligtig jf. folkeoplysningsloven

Hvad er lokalklubbens formål? (Det er vigtigt, at det fremgår hvordan der arbejdes for at fremme kendskabet til og korrekt anvendelse af den islandske hest)

Bestyrelsen: Hvor mange og hvem? Hvor ofte er de på valg? Det anbefales, at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, som vælges på skift i hhv. lige- og ulige år.

Kan bestyrelsen / generalforsamlingen ekskludere et medlem?

Generalforsamlingen: Hvor ofte og hvornår skal den finde sted? Indkaldelse, dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling

Kontingent, regnskab, vedtægtsændringer, klubbens opløsning

Forslag til lokalklub vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er ……… , der forkortes……….. Klubben er stiftet den………… og er hjemhørende i …………. kommune (kommunenavn eller formandens adresse).
. ………….. er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- forbund, og er derfor underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Klubbens formål er udbredelse af interessen for og kendskabet til den islandske hest og dens specielle gangarter.

§ 3 Medlemskab
I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til ”idrætsudøvelsen” , men er valgbare til bestyrelsesarbejdet. Medlemskabet er gældende fra skriftlig / elektronisk anmodning herom modtages af bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt og leve op til klubbens formålsbestemmelse

§4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske elektronisk via hjemmesiden sporti.dk

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftlig / elektronisk til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
§ 6 Kontingent
Kontingent betales helårligt (halvårligt) og fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Klubben kan beslutte i en periode at udelukke eller helt ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i …. måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/elektronisk med mindst 1 måneds varsel. Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, er stemmeberettigede. Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene. Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsesarbejdet. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede, men er valgbare til bestyrelsen. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne og evt. eksklusion af et medlem at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
a) Valg af dirigent og referent. b) Bestyrelsens beretning. c) Aflæggelse af det reviderede regnskab. d) Forelæggelse af budgetforslag e) Fastsættelse af kontingent. f) Indkomne forslag g) Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. h) Valg af 2 revisorer. Vælges for 2 år på skift. i) Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse:
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om klubbens opløsning et kvalificeret flertal.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
Regnskab og revision: Medlemmer bør sikres adgang til at kunne se regnskabet før selve generalforsamlingen. Ligeledes bør det fremgå, at de valgte revisorer skal godkende regnskabet og have fri adgang til regnskabet hele året.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig/elektronisk med 14 dages varsel.

§ 12 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af … medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at ca. halvdelen vælges hvert år. Genvalg er mulig. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
En kommerciel virksomhed kan aldrig optages og der kan ikke være personsammenfald mellem foreningsledelsen og ejerkredsen til en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet som foreningen. Dette betyder, at f. eks ejeren af en facilitet ikke kan sidde i bestyrelsen for en lokalklub med tilhørssted på samme facilitet.
§ 13 Regnskab
Klubbens regnskabs- og kontingentår er 1.januar – 31. december.
§ 14 Revision
Revisoren skal hvert år i ____ måned gennemgå og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden . I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele. Prokura meddelelse (hvem må skrive under på checks og udbetale penge) – bør altid meddeles to i foreningen.
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 16 Vedtægtsændringer
Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettige. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI til godkendelse.
§ 17 Opløsning
Klubben kan opløses, hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for det, ved en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler ……

Forslag til udvalg i en lokalklub

I mange klubber er der nedsat forskellige arbejdsudvalg.
Det kan fx være udvalg, der arrangerer fester, fællesspisning, rideture, udflugter mv. Men det kan også være udvalg, der står for foredrag, dyrskuer, baner, arrangementer, stævner, cafe, blad, PR , tilskudsøgning osv.
Udvalg kan være permanente med et bestemt ansvarsområde, men det kan også være en idé at nedlægge eller oprette nye udvalg afhængig af det, der er aktuelt og har interesse i klubben og for klubbens medlemmer.

Klubbens økonomi

Medlemskontingent varierer fra klub til klub og kan opkræves via www.sporti.dk.
Der er mulighed for at få indtægter /tilskud fra kommune jf. Folkeoplysningsloven. Tilskuddet er ikke ens i kommunerne, og der gives normalt tilskud pr. medlem under 25 år. Det er også mulighed for at få tilskud til leje af klublokale, kurser for ledere og trænere, deltagelse i større stævner, vedligeholdelse af baner. Men det kan være risikabelt at grundlægge klubbens økonomi på tilskud, da lovændringer, besparelser mv. kan ændre støtten.

Klub- og breddekomiteen står gerne til rådighed for vejledning af oprettelse og stiftelse af ny lokalklub, både ved det skriftlige arbejde, men også ved den stiftende generalforsamling.

Kontakt os på mail: klubkomite@islandshest.dk