Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Natur

Adgang til naturen

Naturudvalget

Naturudvalgets opgave er primært at sikre vore ridende medlemmer de bedste adgangsmuligheder til naturen. Dette sker i et tæt samarbejde med Dansk Ride Forbund, Dansk Køre Forbund, Danmarks Idræts-Forbund og gennem friluftslivets paraplyorganisation Friluftsrådet.

Gennem vore repræsentanter i Friluftsrådets amtsrepræsentationer følger vi nøje med i, hvad der foregår rundt om i landet.

Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under alle former og at bibringe medlemmerne forståelse for naturen under hensyntagen til miljøet. Rådet blev dannet i 1942 og spænder over alle aspekter af udendørs aktiviteter.

Godt 90 foreninger er med i Friluftsrådet. Blandt andet gennem Friluftsrådet arbejder naturudvalget på at forbedre den fremtidige lovgivning på området, her især lov om naturbeskyttelse (rytteres adgang til naturen) og færdselsloven, ligesom vi forsøger at påvirke reglerne for anlæg af større trafikanlæg (menneske- og hestepassager).

Naturudvalget har også iværksat registrering af ridestier og –ruter i Danmark. Beskrivelserne kan ses under Rideruter på denne hjemmeside. Endvidere støtter vi i de aktiviteter, der er startet flere steder i landet med anlæg eller registrering af samlede ruteforløb.

Endelig hjælper udvalget enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer med råd og vejledning i tilfælde af konflikter med lokale myndigheder eller grundejere.

Dansk Islandshesteforening´s Naturpris

Dansk Islandshesteforenings Naturpris uddeles som anerkendelse for en bemærkelsesværdig indsats til gavn og glæde for heste og ryttere der færdes i naturen.  Dansk Islandshesteforening ønsker med naturprisen at sætte fokus på succeshistorierne og håber, at de på længere sigt vil få afsmittende virkning …

  • En ny langtursriderute?
  • Et skovdistrikt det har lavet terrænridebane?
  • En privat skovejer der har åbnet for ridning?
  • Etablering af nye naturstier med adgang for ridning?
  • eller ????

Dansk Islandshesteforenings Naturudvalg indkalder årligt indstillinger fra hele landet og naturudvalget vælger prismodtageren blandt de indstillede kandidater.

Betingelser
Der skal udpeges en/flere, som har gjort noget særligt for naturridningen i Danmark. Der kan indstilles enkeltpersoner, foreninger, grupper, klubber, kommuner/regioner, skovdistrikter o. lign. Undtaget er nuværende eller tidligere medlemmer af DI’s bestyrelser eller naturudvalg. Naturudvalget kan vælge at undlade at uddele prisen.