NYHEDER

6/5-2021

Adgangsforhold for ridende i urørt skov: Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening indsender høringssvar

Foto Unsplash.com

 

For tredje gang i år indsender Dansk Islandshesteforening (DI) og Dansk Ride Forbund (DRF) i fællesskab et høringssvar til et aktuelt lovforslag. Igen er omdrejningspunktet rytternes adgang til naturen.

Af Kristina Christensen/Julie Servé Regtved

Denne gang handler det om at gøre opmærksom på, hvorledes DI og DRF forholder sig til det såkaldte ”Forslag til urørt skov, bestående af ca. 9.000 ha ny urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove på Naturstyrelsens arealer”.

Baggrund
Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har besluttet at stoppe den kommercielle skovdrift på yderligere næsten 9.000 hektar i 24 statsskovområder. Dermed stiger arealet med urørt statsskov til mere end 25.000 ha.

To følgegrupper med henholdsvis forskere og interessenter har været inddraget i arbejdet med at vælge, hvilke skove der skal være urørte, og hvordan retningslinjerne for forvaltning af urørt skov skal være fremover, således der opnås størst mulig positiv effekt på natur og miljø.

De overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove, som udgør en del af høringsmaterialet, vil gælde både de statsskove, som hidtil er udpeget urørt, og de ca. 9.000 ha ny urørt skov i denne høring.

Da forvaltningen af skovene i lang tid har været tilrettelagt med henblik på skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne, eksempelvis genopretning af naturlig hydrologi, udfase eksotiske træarter, mindske arealet med øvrige ikke-hjemmehørende træarter, skovgræsning på de vigtigste arealer, skabelse af dødt ved m.v. Samtidig skal der fortsat være gode rammer for friluftslivet i skovene.

Urørte skove skal etableres således, at de er forenelige med øvrige samfundsinteresser – herunder friluftslivet

I høringssvaret tilkendegiver DI og DRF:

”I Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening ønsker vi at styrke biodiversiteten – vi er glade for naturen og mener, at den er vigtig for hele befolkningen. Jo mere vi kender til naturen gennem oplevelser, desto større bliver vores forståelse og lyst til at passe på den. Naturen er for et stigende antal ryttere vores idrætsfacilitet – enten som den primære ridedisciplin eller som et sted hvor motionister, børn, ældre og handicappede nyder de oplevelser, man får på hesteryg væk fra trafikerede veje. Det er også i naturen, eliteryttere søger andre træningsformer og udfordringer, end de der trænes på bane og i ridehus.

Lovgivningsmæssigt diskrimineres rytterne i Naturbeskyttelsesloven. Vi kan som den eneste brugergruppe som udgangspunkt ikke færdes i private skove, og vi kan med skiltning hindres adgang på markveje og stier. Af samme grund søger vi ofte mod de statsejede arealer, da vi lovmæssigt har ret til at være der, og oftest ikke bydes velkommen i de private skove.

Derfor mener vi, at de urørte skove skal etableres således, at de er forenelige med øvrige samfundsinteresser – herunder friluftslivet”.

Mulighed for friluftslivets udfoldelse i skovene er altså et væsentligt opmærksomhedspunkt i Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbunds høringssvar, hvor det blandt andet også fremgår at:

”For hvert hegn der opsættes, vil der også være noget der hegnes ude. Der står anført, at der vil komme skovgræsning på de ”vigtigste arealer”. Dette er meget upræcist, og vil jo få en nærmere beskrivelse i forvaltningsplanerne, men vi frygter, at se en stor del af de urørte skove blive hegnet fremover”.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden torsdag d. 25. marts til fredag d. 30. april, og du kan gå til hele høringssvaret HER.