Persondatapolitik

Persondatapolitik

Ge­ne­relt

 1. Denne po­li­tik om be­hand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger (“Per­son­da­ta­po­li­tik”) be­skri­ver, hvor­le­des Dansk Islandshesteforeningen (“Virk­som­he­den”, “os”, “vores”, “vi”) ind­sam­ler og be­hand­ler op­lys­nin­ger om dig.
 2. Per­son­da­ta­po­li­tik­ken gæl­der for per­so­nop­lys­nin­ger, som du af­gi­ver til os, eller som vi ind­sam­ler via Virk­som­he­den hjem­mesi­de, islandshest.dk (“Hjem­mesi­den”).
 3. Virk­som­he­den er da­ta­ansvar­lig for dine per­so­nop­lys­nin­ger. Al hen­ven­del­se til Virk­som­he­den skal ske via kon­tak­top­lys­nin­ger­ne an­ført under pkt. 23.

Virk­som­he­den Ind­sam­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger

 1. Hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger ind­sam­ler vi og til hvil­ke for­mål?
  • Når du be­sø­ger Hjem­mesi­den, ind­sam­ler vi au­to­ma­tisk op­lys­nin­ger om dig, fx om hvil­ken type brow­ser du bru­ger, hvil­ke sø­ge­ter­mer du bru­ger på Hjem­mesi­den, din IP-adres­se og in­for­ma­tio­ner om din com­pu­ter med hen­blik på at op­ti­me­re kon­ver­te­rin­gen på Hjem­mesi­den, for­bed­re denne og fo­re­ta­ge må­l­ret­tet mar­keds­fø­ring.
  • Når du til­mel­der dig vores nyheds­brev eller downloader materiale fra Hjemmesiden, af­gi­ver du dit ud­tryk­ke­li­ge samtyk­ke til, at vi må ind­sam­le op­lys­nin­ger om dig, fx navn, adres­se, e-mailadres­se og te­le­fon­nr.
  • Vi bru­ger de op­lys­nin­ger, som vi ind­sam­ler i for­bin­del­se med din til­mel­ding til nyheds­bre­vet eller evt. downloads til at ad­mi­ni­stre­re til­mel­din­gen, til at til­by­de dig sær­li­ge for­de­le og til di­rek­te mar­keds­fø­ring, her­un­der for at kunne in­for­me­re dig om vores pro­duk­ter og nye varer/ydel­ser og til at give dig andre nyhe­der og in­for­ma­tio­ner, som du har givet dit sær­skil­te samtyk­ke til, at vi må sende til dig.
 2. Hvad er grund­la­get for ind­sam­lin­gen?
  • Ind­sam­lin­gen af op­lys­nin­ger, som nævnt i pkt. 4.1 og 4.2, er nød­ven­dig for, at vi kan va­re­ta­ge vores in­ter­es­ser i at for­bed­re funk­tio­ner på Hjem­mesi­den og op­byg­nin­gen af denne samt til­by­de dig re­le­van­te til­bud.
  • Ind­sam­lin­gen af op­lys­nin­ger, som nævnt i pkt. 4.2, er nød­ven­dig for, at vi kan op­fyl­de vores af­ta­le med dig.
  • Vi ind­sam­ler kun de i pkt. 4.2 nævn­te op­lys­nin­ger, hvis du af­gi­ver dit ud­tryk­ke­li­ge samtyk­ke her­til.

Brug af da­ta­be­hand­le­re

 1. Vi an­ven­der ek­ster­ne virk­som­he­der til blandt andet at fo­re­ta­ge den tek­ni­ske drift af Hjem­mesi­den fx bi­står vores le­ve­ran­dø­rer os i for­bin­del­se med ud­fø­rel­se af må­l­ret­tet mar­keds­fø­ring, her­un­der til re­t­ar­ge­ting, og for­bed­ring af Hjem­mesi­den. Disse virk­som­he­der er da­ta­be­hand­le­re og under vores in­struks og be­hand­ler data, som vi er da­ta­ansvar­li­ge for. Da­ta­be­hand­ler­ne må ikke an­ven­de da­ta­e­ne til andet for­mål end op­fyl­del­se af af­ta­len med os, og er un­der­lagt for­tro­lig­hed om disse.
 2. En af disse da­ta­be­hand­le­re, Goog­le Ana­ly­ti­cs v/Goog­le Inc, er etab­le­ret i USA. De for­nød­ne ga­ran­ti­er for over­før­sel af op­lys­nin­ger til USA er sik­ret gen­nem da­ta­be­hand­le­rens cer­ti­fi­ce­ring under EU-U.S. Pri­va­cy Shield. En kopi af cer­ti­fi­ce­rin­gen kan fin­des her: https://​www.​privacyshield.​gov/​participant?​id=a2zt000000001L5AAI

Dine ret­tig­he­der

Med hen­blik på at skabe åben­hed om­kring be­hand­lin­gen af dine op­lys­nin­ger skal vi, som da­ta­ansvar­lig, op­ly­se dig om dine ret­tig­he­der:

 1. Ind­sigts­ret­ten
  • Du er til en­hver tid be­ret­ti­get til skrift­lig at an­mo­de os om op­lys­ning om blandt andet, hvil­ke op­lys­nin­ger vi har re­gi­stre­ret om dig, hvil­ket for­mål re­gi­stre­rin­gen tje­ner, hvil­ke ka­te­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger og mod­ta­ge­re af op­lys­nin­ger der evt. måtte være, samt op­lys­ning om hvor­fra op­lys­nin­ger­ne stam­mer.
  • Du har ret til at få ud­le­ve­ret en kopi af de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi be­hand­ler om dig. Hvis du øn­sker en kopi af dine per­so­nop­lys­nin­ger, skal du sende en skrift­lig an­mod­ning til os sam­men med do­ku­men­ta­tion for, at du er den på­gæl­den­de per­son.
 2. Ret­ten til be­rig­ti­gel­se
  • Du har ret til at få urig­ti­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig selv be­rig­ti­get af os. Så­fremt du bli­ver op­mærk­som på, at der er fejl i de op­lys­nin­ger, som vi har re­gi­stre­ret om dig, op­for­dres du til at rette skrift­lig hen­ven­del­se til os, så op­lys­nin­ger­ne kan blive kor­ri­ge­ret.
 3. Ret­ten til slet­ning
  • Du ret til at få alle eller visse af dine per­so­nop­lys­nin­ger slet­tet af os.
 4. Ret­ten til at be­græn­se be­hand­lin­gen til op­be­va­ring
  • Du har i visse til­fæl­de ret til at få be­græn­set be­hand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger til kun at bestå af op­be­va­ring, fx hvis du mener, at de op­lys­nin­ger, vi be­hand­ler om dig, ikke er kor­rek­te.
 5. Ret­ten til da­ta­porta­bi­li­tet
  • Du har ret til at få dine per­so­nop­lys­nin­ger ud­le­ve­ret i et struk­tu­re­ret, al­min­de­ligt an­vendt og ma­skin­læs­bar for­mat og har ret til at over­fø­re disse op­lys­nin­ger til en anden da­ta­ansvar­lig, når vi ind­sam­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med, at du af­gi­ver dit samtyk­ke til til­mel­ding til vores nyheds­brev, jf. pkt. 4.2 og 4.3.
 6. Ret­ten til ind­si­gel­se
  • Du har til en­hver tid ret til af sær­li­ge grun­de, at gøre ind­si­gel­se mod vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, som vi ind­sam­ler til brug for at for­bed­re funk­tio­ner på Hjem­mesi­den og op­byg­nin­gen heraf, jf. pkt. 4.1
  • Du har end­vi­de­re til en­hver tid ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, som vi be­hand­ler med hen­blik på di­rek­te mar­keds­fø­ring, jf. pkt. 4.2 og 4.3.
  • Hvis du gør ind­si­gel­se mod be­hand­lin­gen, er vi ikke læn­ge­re be­ret­ti­get til at be­hand­le dine per­so­nop­lys­nin­ger, med­min­dre vi kan på­vi­se lov­li­ge grun­de til fort­sat be­hand­ling.
 7. Ret­ten til at til­ba­ge­kal­de samtyk­ke
  • Du har til en­hver tid ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til til­mel­ding til vores nyheds­brev.
  • Hvis du øn­sker at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke, bedes du kon­tak­te os sekretariat@islandshest.dk
 8. Ret­ten til at klage
  • Du har til en­hver tid ret til at ind­gi­ve en klage til Da­ta­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 5, 1300 Kø­ben­havn K over vores be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Slet­ning af per­son­da­ta

 1. Op­lys­nin­ger som vi har ind­sam­let i for­bin­del­se med, at du har givet dit samtyk­ke til, at vi må sende dig mar­keds­fø­ring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slet­te, hvis du til­ba­ge­kal­der dit samtyk­ke.
 2. Op­lys­nin­ger som vi har ind­sam­let i for­bin­del­se med din til­mel­ding til vores nyheds­brev, vil vi slet­te, så­fremt du ret­ter hen­ven­del­se herom. I samt­li­ge nyheds­bre­ve vil du have mu­lig­hed for at re­spon­de­re og der­ved at fra­væl­ge din til­mel­ding. Ved fra­mel­ding, slet­ter vi au­to­ma­tisk de data vi har ind­sam­let på dig.

Sik­ker­hed

 1. Vi har gen­nem­ført pas­sen­de tek­ni­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger mod, at per­so­nop­lys­nin­ger hæn­de­ligt eller ulov­ligt til­in­tet­gø­res, forta­bes, æn­dres eller for­rin­ges samt mod, at de kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab eller mis­bru­ges.
 2. Kun me­d­ar­bej­de­re, der har et reelt behov for at få ad­gang til dine per­so­nop­lys­nin­ger for at ud­fø­re deres ar­bej­de, har ad­gang til disse.

Kon­tak­top­lys­nin­ger

 1. Virksomheden er da­ta­ansvar­lig for de per­son­da­ta, som ind­sam­les via Hjem­mesi­den.
 2. Hvis du har spørgs­mål eller be­mærk­nin­ger til denne Per­son­da­ta­po­li­tik, kan du kon­tak­te:

Dansk Islandshesteforening
Bedervej 101
8320 Mårslet
Tlf.: 87 47 50 75
Mail: sekretariat@islandshest.dk

Æn­drin­ger i per­son­da­ta­po­li­tik­ken

 1. Vi er til en­hver tid be­ret­ti­get til at fo­re­ta­ge æn­drin­ger i denne Per­son­da­ta­po­li­tik. Så­fremt vi fo­re­ta­ger æn­drin­ger i Per­son­da­ta­po­li­tik­ken, vil du blive ori­en­te­ret om dette ved dit næste besøg på Hjem­mesi­den.
 2. Så­fremt du ikke kan ac­cep­te­re den æn­dre­de po­li­tik, har du ikke mu­lig­hed for at fort­sæt­te bru­gen af Hjem­mesi­den, og dine per­so­nop­lys­nin­ger kan blive slet­tet.

Ver­sio­ner

 1. Dette er ver­sion 1.0 af Virk­som­he­dens per­son­da­ta­po­li­tik da­te­ret den 14.08.20

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Your consent applies to the following domains: www.islandshest.dk

Your current state: Allow all. 

Your consent ID: 5qfTJox383si2gQSszw+EydiK2w4a4uG06IfO8XzTUAzUhVqVCse/A==Consent date: Friday, March 3, 2023 at 10:00:07 AM GMT+1

Change your consent  |  Withdraw your consent

Cookie declaration last updated on 02.09.2023 by Cookiebot:

Necessary (11)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

NameProviderPurposeExpiryType
_abckMailchimpUsed to detect and defend against replay-cookie-attacks – The cookie is necessary for the security and integrity of the website.1 yearHTTP Cookie
ak_bmscMailchimpThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.1 dayHTTP Cookie
bm_svMailchimpUsed in context with the website’s BotManager. The BotManager detects, categorizes and compiles reports on potential bots trying to access the website.1 dayHTTP Cookie
bm_szMailchimpUsed in context with the website’s BotManager. The BotManager detects, categorizes and compiles reports on potential bots trying to access the website.1 dayHTTP Cookie
CONSENTYouTubeUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.2 yearsHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 yearHTTP Cookie
icwp-wpsf-notbotwww.islandshest.dkThis cookie is used to distinguish between humans and bots.1 dayHTTP Cookie
PHPSESSIDwww.islandshest.dkPreserves user session state across page requests.SessionHTTP Cookie
rc::aGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.PersistentHTML Local Storage
rc::cGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots.SessionHTML Local Storage
shield-notbot-noncewww.islandshest.dkThis cookie is used to distinguish between humans and bots.1 dayHTTP Cookie

Preferences (1)

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

NameProviderPurposeExpiryType
maps/gen_204GoogleUsed in context with the website’s map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality.SessionPixel Tracker

Statistics (8)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

NameProviderPurposeExpiryType
__utm.gifGoogleGoogle Analytics Tracking Code that logs details about the visitor’s browser and computer.SessionPixel Tracker
__utmaGoogleCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.2 yearsHTTP Cookie
__utmbGoogleRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.1 dayHTTP Cookie
__utmcGoogleRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.SessionHTTP Cookie
__utmtGoogleUsed to throttle the speed of requests to the server.1 dayHTTP Cookie
__utmvGoogleSaves user-defined tracking parameters for use in Google Analytics.SessionHTTP Cookie
__utmzGoogleCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.6 monthsHTTP Cookie
p.gifAdobe Inc.Keeps track of special fonts used on the website for internal analysis. The cookie does not register any visitor data.SessionPixel Tracker

Marketing (22)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

NameProviderPurposeExpiryType
#URL#www.islandshest.dkNecessary for the implementation of Instagram picture-gallery onto the website.PersistentHTML Local Storage
_mcidMailchimpThis cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance.1 yearHTTP Cookie
fbssls_#Meta Platforms, Inc.Collects data on the visitor’s use of the comment system on the website, and what blogs/articles the visitor has read. This can be used for marketing purposes.SessionHTML Local Storage
LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTP Cookie
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStoreYouTubePendingPersistentIndexedDB
nextIdYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTP Cookie
remote_sidYouTubeNecessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website.SessionHTTP Cookie
requestsYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTP Cookie
TESTCOOKIESENABLEDYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.1 dayHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.180 daysHTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATAYouTubePending180 daysHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
YtIdbMeta#databasesYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.PersistentIndexedDB
yt-remote-cast-availableYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Unclassified (5)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

NameProviderPurposeExpiryType
_mc_anon_idMailchimpPendingSessionHTTP Cookie
fm_cookie_idwww.feif.orgPending30 daysHTTP Cookie
icwp-app-flashwww.islandshest.dkPendingSessionHTTP Cookie
pdb-sesswww.feif.orgPendingSessionHTTP Cookie
wpEmojiSettingsSupportswww.islandshest.dkPendingSessionHTML Local Storage

Læs mere om komitéerne