Frilco Philippines Corporation

Hvor må man ride?

I trafikken

De fleste må starte rideturen i trafikken. Ridning er tilladt på alle offentlige veje, undtagen på motor- og motortrafikveje.
Ryttere skal ride i vejens højre side. I lygtetændingstiden skal reglementerede lygter og reflekser anvendes.

I færdselslovens forstand betragtes en ekvipage som et motorkøretøj. Derfor er ridning på cykel- og gangstier som udgangspunkt forbudt. Vejmyndigheden kan dog give tilladelse til ridning på stier eller i rabatten.

Ridning på private veje og private fællesveje kan være forbudt, såfremt alle ejere er enige i forbuddet og der er skiltet lovligt. Kommunen kan tilsidesætte vejejernes ønske om at begrænse adgangen.

Det kan være farligt at ride i trafikken. Brug din sunde fornuft, og tænk på egen og andre trafikanters sikkerhed.
Dansk Islandshesteforening støtter rideklubber og Friluftsrådets kredse i arbejdet på at skabe lokale trafiksikre rideruter til og fra skov eller andet rideterræn.

Markveje og stier

Ridning er som udgangspunkt tilladt på alle veje og stier i det åbne land med mindre der er lovligt skiltet mod ridning. En sti er efter naturbeskyttelsesloven en ”permanent menneskeskabt færdselsbane”. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbud.

Dyrkede arealer

Ridning på dyrkede arealer, herunder stubmarker, brakmarker og i sprøjtespor kræver ejerens tilladelse. De fleste lodsejere er flinke mennesker, som man kan lave personlige aftaler med.

Dyrkningsfri bræmmer

Ridning på dyrkningsfri bræmmer langs åer og vandløb kræver ejerens tilladelse.

Statsejede skove

Statsskovene er markeret med røde pæle med Naturstyrelsens logo, samt evt. uddybende infotavler.
I statsejede skove er ridning tilladt på asfalterede veje, på stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 m i bredden. I mange skove er der særlige ridespor og ridestier. Ridning er tilladt i skovbunden, dog ikke i nyplantninger og på fortidsminder.
Det kan ved skiltning fremgå, at visse afsnit af skoven er lukket for ridning. Man kan finde statsskove, tur- og ruteforslag, shelters, pausefolde, grillpladser mm. Se www.udinaturen.dk

Private skove

I private skove er ridning tilladt på gennemgående, private fællesveje. Ridning på disse veje kan dog alligevel være forbudt, såfremt alle ejere af vejen er enige om forbuddet, og skilte er opsat. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet. Skovejeren kan tillade ridning, evt. mod betaling.
Se oversigt over skove der tillader ridning: Ridning i privat skov – Dansk Skovforening (skovforeningen.dk)

Skove ejet af fonde og stiftelser

Her er reglerne mere uklare og indviklede. Der skelnes bl.a. mellem private og offentlige fonde og stiftelser. Skovejeren kan kræve betaling og nogle skove kan lukke for adgang til ridning. Er du i tvivl, så spørg den lokale kredsrepræsentant eller skovadministrationen.

Øvelsesterræner

Ifølge loven skal offentlighedens adgang til de militære øvelsesområder tilgodeses, når sikkerhed og andre forhold tillader det. Bestemmelser om adgang til det enkelte øvelsesområde skal fremgå af drifts- og plejeplaner, skilte, afspærringer og ordensreglement. Se www.forsvaret.dk

Strande

Ridning på hele den ubevoksede strandbred er tilladt fra 1. september til 31. maj, såfremt der er lovlig adgang dertil ad veje eller stier. På strande, hvor bilkørsel er tilladt, må der rides hele året. I badesæsonen skal tages særligt hensyn til badegæster. Ejeren af stranden (ofte staten eller kommunen) kan give tilladelse til ridning i sommermånederne og flere steder findes hestebadestrande, hvor det er også er tilladt at ride på stranden og bade med hesten i juni, juli og august.

Klitter

Klitter og strandfredede arealer er meget sårbare naturtyper. Derfor må der kun rides på veje og stier, hvor ridning er tilladt.
Mere om regler for færdsel i naturen, find adgangsvejledning på Ridning i naturen (naturstyrelsen.dk)

/Opdateret d. 15.6. 2021